Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych zobacz archiwum »

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

Uchwała Nr IV/17/2011
RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) oraz § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33). Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jeziora Wielkie oraz o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich. 

Uzasadnienie

W związku ze zmianą art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) nałożono od 2010 roku na gminy obowiązek określenia w drodze uchwały, wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Poprzednio wymagania określało Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Jeziora Wielkie.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr IV/17/2011

RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 lutego 2011 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jeziora Wielkie powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

2) posiadać odpowiednią ilość pojazdów specjalistycznych przystosowanych do załadunku, transportu i wyładunku odpadów komunalnych w sposób niepowodujący zanieczyszczeń środowiska, gwarantujących ciągłość świadczenia usług w przypadku awarii,

3) wyposażyć pojazdy w narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

4) oznakować pojazdy oraz inne urządzenia i sprzęt, w tym również pojemniki w sposób trwały i widoczny (nazwa, adres, telefon),

5) teren do parkowania/ garażowania pojazdów powinien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych i znajdujący się w miejscu niestwarzającym uciążliwości dla mieszkańców,

6) pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

7) posiadać wszelkie wymagane prawem zezwolenia niezbędne do świadczenia usług w zakresie transportu, zbierania oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub udokumentować gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

8) wskazać miejsca wykonywania mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników, wyposażone w odpowiednie urządzenia chroniące środowisko. Wewnętrzne mycie pojazdów i dezynfekcja powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,

9) zapewnić odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych oraz wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów,

10) przekazywać zebrane odpady zgodnie z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego,

11) świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej i na warunkach w niej określonych zawartej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości oraz wystawiać dowody korzystania z usług odbioru odpadów,

12) udokumentować gotowość odbioru odpadów przez zarządcę składowiska odpadów,

13) udzielać informacji dotyczącej działalności objętej niniejszym zezwoleniem na żądanie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jeziora Wielkie powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

2) posiadać sprzęt samochodowy - pojazdy asenizacyjne przystosowane do bezpiecznego dla środowiska i ludzi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych, gwarantujących ciągłość świadczenia usług w przypadku awarii,

3) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

4) wyposażyć pojazdy w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych,

5) oznakować pojazdy oraz inne urządzenia i sprzęt w sposób trwały i widoczny (nazwa, adres, telefon),

6) teren do parkowania/garażowania pojazdów powinien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych i znajdujący się w miejscu niestwarzającym uciążliwości dla mieszkańców,

7) świadczyć usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych z zachowaniem estetyki, higieny oraz dbałości o szczelność wozów asenizacyjnych,

8) zapewnić opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych obsługiwanych na podstawie umów w czasie nie dłuższym niż 36 godzin od zgłoszenia,

9) świadczyć usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, według częstotliwości ustalonej w umowie zawartej z właścicielem nieruchomości, jednak nie rzadziej niż określono w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeziora Wielkie,

10) wskazać miejsca wykonywania mycia i dezynfekcji pojazdów wyposażone w odpowiednie urządzenia chroniące środowisko. Mycie pojazdów i dezynfekcja powinny odbywać się zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury wskazanego w pkt 3,

11) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków,

12) udzielić informacji dotyczącej działalności objętej niniejszym zezwoleniem na żądanie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.

3. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jeziora Wielkie są zobowiązani do:

1) zawierania umów z każdym właścicielem nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności, który zgłosi chęć jej zawarcia, na odbieranie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

2) sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca informacji dotyczących:

a) wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu przedsiębiorca zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

b) wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,

c) wykaz, o którym mowa w lit. a) i b) powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres nieruchomości.

3) sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie informacji dotyczących:

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru objętego działalnością,

b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania,

4) wystawiania dokumentu poświadczającego wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych tj. dowodu zapłaty,

5) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji wykonywanej działalności w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),

6) przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności:

a) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeziora Wielkie.

 

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2013 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 1217
17 stycznia 2013 10:20 Mirosław Ossowski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl