Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Oświata i usługi społeczne zobacz archiwum »

Szkoły i placówki niepubliczne

Nr karty: 6

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej winno

zawierać:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce  zamieszkania lub siedzibę,
 • określenie typu szkoły lub rodzaj placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania,
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami wynikającymi z przepisów budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych,
 • statut szkoły lub placówki,
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 •  zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Jeziora Wielkie

Numer pokoju 7 ( parter)

Informacje można uzyskać pod numerem Tel. 52 31 87 220  wew. 26

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z terminem KPA

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkoły lub  placówki niepublicznej wydaje się po rozpatrzeniu zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.

Zaświadczenie doręcza się zgłaszającemu oraz kopię kuratorowi oświaty oraz organom podatkowym.

Organ ewidencyjny może wydać decyzję o odmowie wpisu, jeżeli: zgłoszenie nie zawiera danych określonych w pkt. 1 i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie lub gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

OPŁATY

Wniosek załączniki i wydane zaświadczenia nie podlegają opłacie skarbowej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, aul Jagiellońska 3, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Rozdział 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. wraz ze zmianami).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Organ Gminy właściwy według miejsca położenia szkoły lub placówki niepublicznej jest uprawniony do wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji osób prawnych i fizycznych zakładających:

 • niepubliczne przedszkole, w tym specjalne,
 • szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych.

 

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami  ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt. 6 ustawy o systemie oświaty - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

 

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka. 

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu ewidencję, do której była wpisana szkoła. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji podlega wykreśleniu. 

Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawuje właściwy kurator oświaty.

Szkoła lub  placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.

Statut szkoły lub placówki niepublicznej powinien określać:

 • nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,
 • osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
 • organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
 • organizację szkoły lub placówki,
 • prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
 • zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

Data 30 września 2014r.

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 784
22 października 2014 10:18 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2013 14:39 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
09 lipca 2013 14:38 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl