Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Oświata i usługi społeczne zobacz archiwum »

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Nr karty: 4

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o dofinansowanie, wg wzoru, który powinien zawierać

  • dane pracodawcy: imię i nazwisko, nazwa zakładu, adres siedziby, nr telefonu, nazwa i nr rachunku bankowego,
  • nazwę dokumentu potwierdzającą uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego przez pracodawcę: dyplomy, kursy,
  • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu: nr umowy z dnia i okres jej obowiązywania od-do,
  • imię i nazwisko młodocianego, adres zamieszkania, zawód, czy uczęszcza do szkoły- nazwa i adres szkoły,
  • cel kształcenia – nauka zawodu  lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i okres jej trwania w pełnych miesiącach, okres szkolenia pracownika u pracodawcy od-do  to jest ilość pełnych miesięcy i ukończenia nauki zawodu.

 

Załączniki

  • wszystkie wymienione we wniosku kserokopie dokumentów celem ich poświadczenia przez upoważnionego pracownika tut. urzędu wraz z przedłożeniem oryginałów tych dokumentów  do wglądu,
  • zaświadczenie lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółki cywilnej umowa spółki  wraz z zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z rejestru sądowego w przypadku spółek jawnych, spółek z o.o.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Jeziora Wielkie.

Numer pokoju 7 (parter)

Informacje dot. wydania decyzji można uzyskać pod numerem Tel. 52 31 87 220 wew. 26

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z terminem KPA.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Wójt Gminy Jeziora Wielkie wydaje decyzję w terminie 30 dni od dnia wniesienia wniosku wraz z wymaganymi załączonymi poświadczonymi kserokopiami.

Decyzję doręcza się zgłaszającemu oraz kopię do Referatu księgowości Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

Wójt Gminy może wydać decyzję o odmowie dofinansowania, jeżeli wniosek wykazuje braki lub nie załączono wymaganych poświadczonych kserokopii i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia  uprawomocnienia się wydanej przez Wójta Gminy decyzji.

 

OPŁATY

Złożenie wniosku oraz wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, w  terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. wraz ze zmianami. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. Nr 60 poz. 278 wraz ze zmianami).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Organ gminy właściwy według miejsca zamieszkania młodocianego pracownika jest uprawniony do wydania decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W związku z likwidacją od 2004 r. ulg podatkowych, w tym „ulg uczniowskich” dla pracodawców za wykształcenie młodocianych pracowników obecnie odbywa się w ramach dotacji celowej dla Gminy przyznawanej z budżetu wojewody.

Obowiązek dofinansowania przypisano gminom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników w ramach zadań własnych i obejmuje pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracowników po dniu 31.12 2003 r. oraz pracodawców, którzy zawarli umowy przed 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęli w roku szkolnym 2004/2005.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

·         w przypadku nauki zawodu – 4587,-zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące , 8081,-zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,

·         przyuczenia do wykonywania określonej pracy: - 254,-zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30 września 2014r.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 800
24 września 2015 14:49 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [instrukcja_wypelnienia_tabeli_w_czesci_d_formularza.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2015 14:49 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [formularz_pomocy_de_m.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2015 14:48 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [formularz_pomocy_de_m.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl