Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

                                                                       zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 22.10.2013 r.  do 22.11.2013r.

  w siedzibie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie – pokój nr  9 w godz. od 730 do 1530

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie rozwiązaniami odbędzie się dnia 29.10.2013 r. o godzinie 16.30  w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji   w Jeziorach Wielkich.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13.12.2013r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), projekt zmiany studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku […], uwagi do postępowania  w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
na adres: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, e-mail: z.kubata@jeziorawielkie.pl Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi. Termin składania uwag upływa dnia 13.12.2013 r.

 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 października 2013 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 847
14 października 2013 15:15 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl