Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Decyzje środowiskowe 2015 zobacz archiwum »

Obwieszczenie RGK.6220.1.2015

Jeziora Wielkie, dnia 02.02.2015 r.

RGK.6220.1.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

              Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z poźn. zm.)

zawiadamia, że

 

w dniu 29.01.2015 r. wpłynął do tutejszego urzędu wniosek firmy „RAFPOL” Rafał Kozłowski, Budzisław Górny 2, 62-541 Budzisław Kościelny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

rozszerzeniu prowadzonej działalności w zakresie zbierania odpadów o produkcję aglomeratów i przemiałów tworzyw sztucznych z produktem ubocznym w postaci paliwa alternatywnego.

 

              Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Jeziora Wielkie, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie.

              Niniejsze zawiadomienie zostaje przesłane stronom pocztą do wiadomości i zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Gminy Jeziora Wielkie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i na tablicy ogłoszeń sołectwa Wola Kożuszkowa.

              Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W okresie od dnia 2 lutego 2015 r. do dnia 23 lutego 2015 r. obwieszczenie będzie wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich pokój nr 9 w godzinach od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

              Ponadto Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z poźn. zm.) wystąpił w dniu 02.02.2015 r. w celu zasięgnięcia opinii do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie i o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

              Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

              Zgodnie z art. 35§5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

                                                                               

 

Wywieszono na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy Jeziora Wielkie

w dniu 2 lutego  2015 r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2016 08:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 363
17 marca 2016 08:41 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl