Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, położonej w miejscowości Wójcin

Wykaz

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2016r.poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Jeziora Wielkie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości

Gmina Jeziora Wielkie, obręb Wójcin, działka Nr  30/2, zapisana w księdze wieczystej BY1M/00028558/6

2. powierzchnia nieruchomości

0,3100 ha

3. Opis nieruchomości

Działka niezabudowana o regularnym kształcie, z dobrym dostępem zarówno od strony drogi powiatowej jak i gminnej. Działka ma możliwość uzbrojenia w energię elektryczną, wodę z wodociągu wiejskiego oraz kanalizację.

4. przeznaczenie nieruchomości sposób zagospodarowania

Dla działki Nr 30/2 w m. Wójcin, brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem Bz - i zapisana jako tereny rekreacyjno-wypoczynowe. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14.11.2017r. Nr RGK.7630.16.2017 teren ten przeznaczony jest pod zabudowę handlowo – usługową wraz z towarzyszącą  infrastrukturą.

5. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.)

6.Cena nieruchomości

166.700,- zł (słownie: Sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset  zł) + obowiązujący VAT ( podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (jt. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm).

7.Termin  płatności

Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na jeden  dzień przed  zawarciem umowy notarialnej przenoszącej  własność (wpływ środków na konto gminy)

8. Informacja dodatkowa

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe , których wysokość określi notariusz.

 

Jeziora Wielkie, dnia 02 stycznia 2018r.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jeziorawielkie.pl . Informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny w terminie6 tygodni od daty ogłoszenia niniejszego wykazu złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 13 lutego 2018r. Wywieszono na tablicy ogłoszeń, dnia 02 stycznia 2018r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2018 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 240
02 stycznia 2018 15:07 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl