Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, położonej w miejscowości GAJ/PRZYJEZIERZE

W Y K A Z

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2016r.poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Jeziora Wielkie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

 

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości

Gmina Jeziora Wielkie, obręb Gaj (Przyjezierze)  działka Nr  297/1, zapisana w księdze wieczystej BY1M/00024390/2

2. powierzchnia nieruchomości

0,0054 ha

3. Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, o nieregularnym kształcie, bez możliwości zabudowy,  z dostępem do drogi, przeznaczona na polepszenie warunków zagospodarowania działki Nr 292  lub Nr 293. Ze względu na zbyt małą powierzchnię działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

4. przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania.

Dla działki Nr 297/1 w m. Przyjezierze brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem Bi – i zapisana jako inne tereny zabudowane.

5. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – forma sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego,  zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) dla właścicieli działek 292 i 293,  w celu polepszenia  warunków zagospodarowania jednej z działek. Sprzedaż działki następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów. 

6.Cena nieruchomości

4.000,- zł (słownie: Cztery tysiące zł) + obowiązujący VAT ( sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (jt. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm).

7.Termin  płatności

Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na jeden dzień przed  zawarciem umowy notarialnej przenoszącej  własność (wpływ środków  na konto gminy).

8. Informacja dodatkowa

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe , których wysokość określi notariusz.

 

Jeziora Wielkie, dnia 02 stycznia 2018r.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jeziorawielkie.pl . Informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny w terminie 6 tygodni od daty ogłoszenia niniejszego wykazu złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 13 lutego 2018r. Wywieszono na tablicy ogłoszeń, dnia 02 stycznia 2018r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2018 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 191
02 stycznia 2018 15:08 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl