Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, położonej w miejscowości GAJ/PRZYJEZIERZE - 105

Wykaz

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2016r.poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Jeziora Wielkie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości

Gmina Jeziora Wielkie, obręb Gaj/Przyjezierze/ , działka Nr 105, zapisana w księdze wieczystej BY1M/00017332/6

2. powierzchnia nieruchomości

0,0113 ha

3. Opis nieruchomości

Działka oddana w użytkowanie wieczyste,  zabudowana domkiem letniskowym, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności – użytkownika wieczystego.

4. przeznaczenie nieruchomości sposób zagospodarowania

Dla działki Nr 105 w m. Przyjezierze , obręb Gaj brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziora Wielkie , zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Jeziora Wielkie  Nr XVII/87/2016 z dnia 22.02.2016r. działka zapisana jest jako obszary rekreacyjne.   W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziora Wielkie , zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Jeziora Wielkie  Nr XVII/87/2016 z dnia 22.02.2016r. działka zapisana jest jako obszary rekreacyjne.  

5. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego , zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.)

6.Cena nieruchomości

12.260,- zł (słownie: Dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt zł).Stosownie do art. 69 ugn

ostateczna cena nabycia prawa własności działki nr 105 w m. Przyjezierze przez jej użytkownika wieczystego stanowi różnicę między wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego określoną na dzień sprzedaży tj. kwotę 6900,- zł i wynosić będzie 5.360,- zł(słownie: Pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych). Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi ona dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust.1 ustawy z dnia 11 marca2004r. o podatku od towarów i usług (jt. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm).

7.Termin  płatności

Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na jeden  dzień przed  zawarciem umowy notarialnej przenoszącej  własność (wpływ środków na konto gminy).

8. Informacja dodatkowa

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe , których wysokość określi notariusz.

 

Jeziora Wielkie, dnia  02 stycznia 2018r.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jeziorawielkie.pl . Informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny w terminie 6 tygodni od daty ogłoszenia niniejszego wykazu złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 13 lutego 2018r. Wywieszono  na tablicy ogłoszeń dnia 02.stycznia 2018r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2018 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 232
02 stycznia 2018 15:08 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl