Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. WÓJCIN

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

 

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 121 z poźn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości  (jt. Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ,  położonej w m. WÓJCIN,  stanowiącej własność gminy Jeziora Wielkie

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości wg katastru i KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

 

Wójcin

dz. Nr 30/2

pow. 0,31 ha

Bz- 0,31 ha

KW BY1M/00028558/6

Działka niezabudowana o regularnym kształcie, z dobrym dostępem od strony drogi powiatowej jak i gminnej. Z dostępem do sieci  wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej

Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy  działka przeznaczona   jest pod zabudowę handlowo-usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

 

 

166.700, -zł  netto

 

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu  19 marca 2018r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr  12.

            W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do 15 marca 2018r.na konto  Gminy  Jeziora Wielkie Nr 83  8159 0003 2002 0013 0488 0005  Bank Spółdzielczy Strzelno.

            Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (jt. Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z poźn. zm.) do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z doliczonym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo w całości przed dniem zawarcia umowy  sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Jeziora Wielkie.

Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw,
  • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - a k t u a l n e g o wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji - w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu podając przyczynę.       

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni od dnia 14 lutego 2018r  do 19 marca 2018r. w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich oraz na stronie internetowej  www.bip.jeziorawielkie.pl  /zakładka: sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego/

 

 

            Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można  uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. nr 6,  tel. 052 3187 221  wew. 28

 

Jeziora Wielkie, dnia 2018-02-14

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2018 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 201
14 lutego 2018 14:12 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl