Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. PRZYJEZIERZE obręb GAJ

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

 

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 121 z poźn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6  , § 13  i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości  (jt. Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

o g ł a s z a

przetarg ustny ograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ,  położonej w m. PRZYJEZIERZE obręb GAJ, ,  stanowiącej własność gminy Jeziora Wielkie

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości wg katastru i KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

 

Przyjezierze

dz. Nr 297/1

pow. 0,0054 ha

Bi- 0,0054 ha

KW BY1M/00024390/2

Działka niezabudowana o nieregularnym kształcie,bez możliwości zabudowy

Ze względu na zbyt małą powierzchnie działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.  Działka przeznaczona na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej  tj. dz. Nr 292 lub Nr 293. W związku z powyższym wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego dla właściciela działki Nr 292 i  Nr 293.

 

 

  4.000,00 zł  netto

 

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu  19 marca 2018r. o godz. 11.30w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr 

            W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do 15 marca 2018r.na konto  Gminy  Jeziora Wielkie Nr 83  8159 0003 2002 0013 0488 0005  Bank Spółdzielczy Strzelno.

            Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (jt. Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z poźn. zm.) do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z doliczonym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo w całości przed dniem zawarcia umowy  sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Jeziora Wielkie.

Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz zgłoszenie na piśmie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 15 marca  2018r.

 Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Komisja przetargowa sprawdza , czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.  Listę osób zakwalifikowanych wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich w terminie do dnia 16.03.2018r.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu podając przyczynę.       

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni od dnia 14 lutego 2018r  do 19 marca 2018r. w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich oraz na stronie internetowej  www.bip.jeziorawielkie.pl  /zakładka: sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego/

 

 

            Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można  uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. nr 6,  tel. 052 3187 221  wew. 28

 

Jeziora Wielkie, dnia 2018-02-14

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2018 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 172
14 lutego 2018 14:13 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl