Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Włostowo

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni

RGK 6840.2.2018

Wykaz

 

 nieruchomości zabudowanej , położonej w miejscowości Włostowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości

Gmina Jeziora Wielkie, obręb Włostowo, działka Nr  5/5, zapisana w księdze wieczystej BY1M/00022980/1

2. powierzchnia nieruchomości

0,0091 ha

3. Opis nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem gospodarczo-garażowym. Przedmiotem sprzedaży jest udział o wielkości 201/1000 w części  w nieruchomości  BY1M/00022980/1, który  stanowi własność Gminy Jeziora Wielkie.

4. przeznaczenie nieruchomości sposób zagospodarowania

Dla działki Nr 5/5 w m. Włostowo, brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem Bi - i zapisana jako inne tereny zabudowane.

5. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Sprzedaż udziału 201/1000 w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.)

6.Cena nieruchomości

3.417,- zł (słownie: Trzy tysiące czterysta siedemnaście  zł) brutto.  Sprzedaż zwolniona  z  opodatkowania podatkiem VAT, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (jt. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a,  i art. 29a ust.8.

7.Termin  płatności

Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na jeden  dzień przed  zawarciem umowy notarialnej przenoszącej  własność (wpływ środków na konto gminy)

8. Informacja dodatkowa

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe , których wysokość określi notariusz.

 

Jeziora Wielkie, dnia  03 lipca 2018r.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jeziorawielkie.pl . Informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny w terminie 6 tygodni od daty ogłoszenia niniejszego wykazu złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 14 sierpnia 2018r.

Jeziora Wielkie, dnia 03 lipca 2018r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2018 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 91
03 lipca 2018 15:11 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2018 15:10 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl