Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Dzierżawa - wysypisko - Jeziora Wielkie

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2016r.poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres  21 dni

 

RGK 6845.10.2018

Wykaz

 

 nieruchomości przeznaczonej do  oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

na okres do 3 lat

 

1. Oznaczenie nieruchomości

Gmina Jeziora Wielkie, obręb Jeziora Wielkie,  działka Nr  246/1, zapisana w księdze wieczystej BY1M/00017113/5

2. powierzchnia nieruchomości

1,23  ha

3. Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest działka o pow. 1,23 ha, która stanowi  składowisko odpadów komunalnych,  z dobrym dostępem do drogi gminnej. Składowisko wyposażone w przyłącze wodociągowe i energetyczne, kontener socjalny i wagę samochodową.

4. przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Dla działki Nr 246/1 w m. Jeziora Wielkie brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem Ba - i zapisana jako tereny przemysłowe.  Nieruchomość jest wydzierżawiana w celu wykonania procesu całkowitej rekultywacji składowiska i jego zamknięcia.

5. Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy

Dzierżawa  nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.)

6. Wysokość  opłat z tytułu dzierżawy

W ramach czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązuje się do opracowania i pokrycia  kosztów związanych  z :

1) Projektem technicznym zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów

2) Kartą informacyjną zamknięcia i rekultywacji składowiska z analizą i obliczeniami dotyczącymi hałasu i powietrza, a w przypadku braku akceptacji karty informacyjnej , wykonania operatu środowiskowego.

3) Instrukcją prowadzenia składowiska na zamknięte.

4. Wnioskiem  na zamkniecie składowiska

 

7. Okres dzierżawy

 Okres dzierżawy -  umowa do lat 3-ch.

 

Jeziora Wielkie, dnia  04 lipca 2018r.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jeziorawielkie.pl . Informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 05 lipca 2018r.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2018 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 95
05 lipca 2018 15:07 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl