Przetargi

Przetarg rozstrzygniety na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeziora Wielkie

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Urząd Gminy Jeziora Wielkie
zamówienie na: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeziora Wielkie
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2006
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Zakładu Usługowo Handlowego "NAFTOHURT" z siedzibą: w Sompolinku, ul. Sompolinek 15, 62-610 Sompolno, która zaoferowała cenę: tj. wysokość marży doliczanej do hurtowej ceny netto oleju opałowego wyrażoną w PLN/m3 0,- zł  

 

SEKCJA I:   Zamawiający
 
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
 
Nazwa
 
URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE
 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
 
MIROSŁAW OSSOWSKI
 
Adres
UL. JEZIORA WIELKIE 36  
Kod pocztowy
88-324 
Miejscowość
JEZIORA WIELKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon
(0-52) 318 72 20
Faks
(0-52) 318 74 40
Poczta elektroniczna (e-mail)
gmina@ug.jeziorawielkie.pl
Adres internetowy (URL)
www.bip.jeziorawielkie.pl
 
I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
Taki jak w pkt. I.1                                                                                    
I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych  warunków zamówienia
Taki jak w pkt. I.1                                                                                    
I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Taki jak w pkt. I.1                                                                                    
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2005/2006
 
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
 
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI:
- Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich                                                       - 29.100 litrów

- Szkoły Podstawowej w Wójcinie                                                                     - 32.431 litrów

- Szkoły Podstawowej w Siedlimowie                                                                - 12.338 litrów

- Szkoły Podstawowej w Rzeszynku                                                                 - 13.563 litrów

- Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą we Włostowie                                - 11.210 litrów

- Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich                                                               - 27.800 litrów


II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych,  usług lub miejsce dostaw
JEZIORA WIELKIE, WÓJCIN, SIEDLIMOWO, RZESZYNEK, WŁOSTOWO
 
II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Główny przedmiot
23.12.21.00
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 
NIE        
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE  
 
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia
 
powyżej 60.000 EUR
 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
 
                       data rozpoczęcia 1/09/2006 i  zakończenia 15/05/2007
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) Wymagane wadium
OFERENT NIE WNOSI WADIUM
 
 
III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
 
Warunkiem udziału w postępowaniu  o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 
a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 
b)      posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie, a także potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
 
c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 
d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.
 
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) tryb udzielenia zamówienia
 
Przetarg nieograniczony           X                                          
IV.2) Kryteria oceny ofert

 

Kryteria ( oceny ) wybory oferty i ich znaczenie ( w % )

 

L.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena tj. wysokość marży doliczanej do hurtowej ceny netto oleju opałowego wyrażona w PLN/m3 

80 %

2

Warunki płatności

20 %


IV.3) Informacje administracyjne  
 
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
 
SIWZ dostępna w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich – pokój nr 7 
 
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się  tryb przetargu nieograniczonego,  ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)
17 sierpnia 2006 r. w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 2  
Godzina  9.00
IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
   do   30 dni  
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data   17 sierpnia 2006 r.                                                              Godzina  9.30
 
Miejsce URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE   88-324 JEZIORA WIELKIE  POKÓJ NR 10
 
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?
NIE      

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20 września 2006
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Ossowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2011 09:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 828
04 kwietnia 2011 09:17 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [umowa_wzor.pdf] do dokumentu.
04 kwietnia 2011 09:16 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [formularz_+_oswiadczenie.pdf] do dokumentu.
04 kwietnia 2011 09:16 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [specyfikacja_jeziora.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany