Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE KOLANO

 

Jeziora Wielkie, dnia 15 maja 2013 r.

 

 

 

RGK.271.4.2013

 

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE KOLANO od km 0+000 do km 1+200, o długości 1,200 km - zgodnie z opisem technicznym do długości 1200 mb.

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr RGK.271.4.2013

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam:

 

 1. za najkorzystniejszą uznana została oferta numer 1,  Zakład Usług Drogowych Smorczyński Marek, 88-300 Mogilno; Olsza 3 ul. Konopnickiej 14. Powodem dokonania wyboru oferty było:
  złożono ofertę, spełniającą kryteria i warunki przetargu.
 2. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów:

 

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt

w kryterium cena

 1.  

Zakład Usług Drogowych Smorczyński Marek, 88-300 Mogilno; Olsza 3 ul. Konopnickiej 14

489.591,67 zł

100%

 1.  

Drogi i Mosty Henryk Boczek, 88-100 Inowrocław, ul. Pakoska 9

514.910,48 zł

95,08%

 1.  

Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

514.572,53 zł

95,14%

 

 

 

1)        oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

 

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 1.  

-

-

-

 1.  

-

-

-

 

 

 

2)       wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

 

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 1.  

-

-

-

 1.  

-

-

-

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia elektronicznie na adres: miross@jeziorawielkie.pl lub faksem na numer 52 3187440.

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

 

Urzędu Gminy Jeziora Wielkie

 

w dniu 15 maja 2013 r.

 

UWAGA - dodano w załącznikach Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1, obliczenie ilości robót oraz ogólną charakterystykę robót.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE KOLANO od km 0+000 do km 1+200, o długości 1,200 km - zgodnie z opisem technicznym do długości 1200 mb.
Numer ogłoszenia: 167834 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jeziora Wielkie , Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3187220, faks 052 3187440.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jeziorawielkie.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE KOLANO od km 0+000 do km 1+200, o długości 1,200 km - zgodnie z opisem technicznym do długości 1200 mb..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE KOLANO od km 0+000 do km 1+200, o długości 1,200 km - zgodnie z opisem technicznym do długości 1200 mb. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Warunki płatności określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Zaleca się żeby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na odcinku drogi do przebudowy przed złożeniem oferty w celu zapoznania się ze stanem istniejącym. Ryzyko niedokonania wizji lokalnej (brak tej czynności może doprowadzić do negatywnych konsekwencji, np. niewłaściwej wyceny prac) ponosi wyłącznie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w łącznej cenie oferty inne koszty dodatkowe, o których mowa w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.W niniejszym postępowaniu wadium jest wymagane. 2.Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, Bank Spółdzielczy w Strzelnie konto nr 83 8159 0003 2002 0013 0488 0005. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie zamawiającego! 5.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w kasie pokój nr 15 (I piętro). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty przed terminem składania ofert. 6.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14.05.2013 roku do godz. 13:00. 8.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 10.Zamawiający zwróci wadium wykonawcy niezwłocznie po: a)upływie terminu związania ofertą, b)wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, c)unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, 11.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12.Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: a)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b)który został wykluczony z postępowania, c)którego oferta została odrzucona. 13.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14.Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiajacy uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli złoży Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik nr 5A do Siwz) albo przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5B do Siwz).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli złoży Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik nr 5A do Siwz) albo przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5B do Siwz).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek, jesli złoży Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik nr 5A do Siwz) albo przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5B do Siwz).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się: -dysponowaniem minimum (1) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie lub specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 10.243.1623 z późn. zm.) i wpisanej na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (Regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r.) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, -oświadczenie/a, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli złoży Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik nr 5A do Siwz) albo przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5B do Siwz).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - zał. nr 3 do SIWZ, - Oświadczenie o podwykonawcach - załącznik nr 9 do SIWZ, - Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku spółki cywilnej lub uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub potwierdzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa m.in. przez notariusza lub radcę prawnego. Zgodnie z zapisami art. 24 ust.2 pkt 1-5 z postępowania wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, ze istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, wraz oferta, winien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 10 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących wypadkach: a) W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, niemożność wejścia na remontowany teren, niezapewnienie możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych prac), termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. b) Wykonawca może dokonywać zmiany osoby (Kierownik Robót), dalej zwany specjalistą, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę (Kierownika Robót). Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.) Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. Wykonawca jest zobowiązany zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku zamawiającego. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. c) w przypadku ustawowej zmiany, w okresie trwania umowy stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, w terminie 2 dni od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto zostanie skorygowane o nową stawkę podatku VAT. Faktura po dokonaniu tej zmiany uwzględni zmodyfikowaną wartość. 2. Zmiany nie dotyczące postanowień umownych, np. zmiana danych teleadresowych lub numeru konta bankowego spowodowane przyczynami organizacyjnymi, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany dotyczą, drugiej Stronie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w formie pisemnego aneksu, zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy. 4. Wystąpienie przypadków określonych w pkt. 17.2 SIWZ nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonania zmian niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.jeziorawielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, pokój numer 9..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2013 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 1347
27 maja 2013 10:58 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc] do dokumentu.
27 maja 2013 10:58 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników.
27 maja 2013 10:58 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników.
Realizacja: IDcom.pl