Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Zapytanie ofertowe RGK.271.13.2018 na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Przyjezierzu

PROTOKÓŁ

z wyboru najkorzystniejszej oferty

zamówienia o wartości od 5000 € netto do 30000 € netto

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Przyjezierzu
 2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 8.02.2018 r. na kwotę: 81.300,82 zł netto, co stanowi równowartość: 18.855,86 euro (1 € = 4,3117 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
 3. W dniu 19 kwietnia 2018 r. BIP Gminy Jeziora Wielkie zamieszczono zapytanie ofertowe na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Przyjezierzu. Termin składania ofert do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny: 11:00.
 4. W wyznaczonym terminie oferty złożyły niżej wymienione firmy:

1)      Saternus Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. ul. Nowa 32 41-500 Chorzów, cena brutto: 109.744,78 zł

2)      Fit Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń, cena brutto: 125.349,30 zł

3)      Croquet Sp. z o.o.. Szczodre, ul. Trzebnicka 81. 55-095 Mirków, cena brutto: 86.493,05 zł.

 1. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: Croquet Sp. z o.o.. Szczodre, ul. Trzebnicka 81. 55-095 Mirków, za cenę brutto: 86.493,05 zł.
 2. Uzasadnienie wyboru: oferta z najkorzystniejszą ceną i spełniająca warunki zamówienia.


Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

Dot.: zapytania ofertowego nr RGK.271.13.2018 na: Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Przyjezierzu.

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert

W wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym w wyznaczonym terminie oferty złożyli:

 1. 1.      Saternus Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. ul. Nowa 32 41-500 Chorzów, cena brutto: 109.744,78 zł
 2. 2.      Fit Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń, cena brutto: 125.349,30 zł
 3. Croquet Sp. z o.o.. Szczodre, ul. Trzebnicka 81. 55-095 Mirków, cena brutto: 86.493,05 zł.Zapytanie ofertowe

 na: Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Przyjezierzu

 

 

 1. I.           Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie (NIP 557-169-72-15), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu wyłączonym z zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 1. II.         Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie i montaż elementów zestawu Otwartej Strefy Aktywności miejscowości Przyjezierze, w następującym zakresie:

Wyposażenie strefy aktywności powinno być dobrane zgodnie z minimalnymi

założeniami programu OSA – wariant rozszerzony:

 1. Siłowania plenerowa - 6 urządzeń
 2. Strefa relaksu - 4 ławki, plenerowe urządzenie do gier planszowych typu szachy/warcaby,
 3. zagospodarowanie zieleni,
 4. plac zabaw o charakterze sprawnościowym – 3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym,
 5. Ogrodzenie terenu zgodnie z projektem zagospodarowania – załącznik do zapytania ofertowego..
 6. Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać minimum 36 miesięcy okresu gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
 7. Sposób zagospodarowania terenu placu zabaw należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
 8. powierzchnię placu zabaw należy wykonać w zależności od wysokości upadkowej montowanych urządzeń:

a)       nawierzchnią bezpieczną – piaskową

b)       nawierzchnią bezpieczną – trawiastą

W ramach przedsięwzięcia budowlanego należy dostarczyć i zamontować:

 1. Siłownię plenerowa:

a)       Orbitrek – 1szt

b)       Wioślarz – 1szt

c)       Wyciskanie siedząc – 1szt

d)       Biegacz – 1szt

e)       Wahadło – 1szt

f)        Trójkąt – 1szt

 1. Strefa relaksu:

a)       Regulamin na metalowej nodze – 2szt

b)       Ławka – 4szt

c)       Stolik do szachów – 1szt

 1. Plac zabaw sprawnościowy:

a)       Zestaw OSA – 1szt

b)       Huśtawka Bocianie Gniazdo – 1szt

c)       Ważka miejska – 1szt

 1. Pozostałe elementy:

a)       Roboty przygotowawcze, wywóz urobku - 1 kpl

b)       Nawierzchnia piaskowa o gr. 40mm – 150 m2

c)       Dosianie trawy  – 1 kpl

d)       Ogrodzenie – zgodnie z projektem

e)       Furtka – 2szt

f)        Inwentaryzacja powykonawcza – 1 kpl

 1. III.                 Opis urządzeń.

Znajduje się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ załącznik numer 2 (Karty techniczne urządzeń – opis minimalnych funkcjonalności, technologii oraz wielkości planowanych urządzeń).

 1. IV.                 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

1.1.   Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych – sprzętu rekreacyjnego:

a)       posiadać minimum 36 miesięczny okres gwarancji;

b)       powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,

c)       powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

d)       powinien być rozmieszczony na sprawnościowym placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami – zgodnie z załączonym projektem.

UWAGA:

 • wszystkie urządzenia zabawowe przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać stosowne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 1176:2009 oraz PN_EN 16630:2015-06 (Fitness) wydane przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.
 • nawierzchnia piaskowa – piasek płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm.
 • na sprawnościowym placu zabaw oraz części Fitness powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów alarmowych.
 • Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń zabawowych znajdują się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ załącznik numer 2 (Karty techniczne - opis przykładowych urządzeń zabawowych).

1.2.   Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.

a)        Nawierzchnia piaskowa

 • W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 %.
 • Nawierzchnia odpowiadająca wymaganiom norm:

 - PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie

- PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki

 • Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą techniczną dla przyjętego systemu.

b)       Nawierzchnia trawiasta

 • Wykonać powierzchnię biologicznie czynną – trawnik siewem. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.).
 • Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej.

1.3.   Wymagania dla ogrodzenia

Teren należy ogrodzić zgodnie z projektem. Zakłada się wygrodzenie poprzez wykonanie płotu panelowego i dwie furtki o wysokości min. 1 m.

 1. V.                   Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne w celu wykazania ich równoważności winien przedstawić:
 2. Szczegółowe karty techniczne każdego urządzenia z osobna (karta winna zawierać informację na temat: technologii wykonania, wielkości, funkcjonalności, wykaz elementów składowych, wizualizacje oraz zwymiarowane rzuty urządzenia).
 3. Koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą proponowane zmiany w celu wykazania, iż montaż oferowanych elementów nie zmieni założeń PFU, wielkości stref ani nie spowoduje nachodzenia się stref.
 4. Aktualne certyfikaty zawierające nazwę, kod oraz nazwę producenta oferowanych urządzeń wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla poszczególnych urządzeń zabawowych, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009 oraz PN_EN 16630:2015-06 (fitness), które należy dostarczyć razem z ofertą.
  Równoważność w szczególności zagwarantować ma:

- realizację robót w zgodzie z założeniami PFU,

- bezpieczeństwo użytkowników (aktualne certyfikaty)

- zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać na każdym etapie zapytania ofertowego:

 1. próbek, opisów lub szczegółowych renderów oferowanych produktów;
 2. zaświadczenia niezależnego podmiotu akredytowanego uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają aktualnie obowiązującej normie;
 3. Kryteria równoważności:

4.1.     Kryterium technologii wykonania:

a)        metalowa konstrukcja urządzeń zabawowych winna zostać zabezpieczona poprzez warstwę ocynku oraz pomalowana proszkowo w odcieniach szarości - dopuszcza się rozwiązanie wykonania elementów konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej

b)       Łańcuchy ze stali nierdzewnej

c)        Elementy metalowe uchwytów, rurek i poręczy będą wykonane ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej

d)       Elementy linowe - wykonane z lin polipropylenowych o gr. min. 16 mm na rdzeniu stalowym

4.2.     Kryterium posiadania certyfikatów

Wszystkie urządzenia zabawowe winny posiadać aktualny certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009 oraz PN_EN 16630:2015-06 (fitness) na dzień składania ofert.

4.3.     Kryterium wielkości z uwagi na miejsce przeznaczone pod zabudowę urządzeń.

Dopuszcza się odchyły w wielkości urządzeń zabawowych od planowanych rozwiązań mieszczące się w granicach odchylenia od 0 do +10% względem urządzeń planowanych - długość / szerokość/ wysokość upadkowa - przy czym:

a)        oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w założeniach koncepcji tj. nachodzenia się stref bezpieczeństwa w miejscach występowania elementów kinetycznych/ruchu wymuszonego (huśtawki, kiwaki, karuzele, zjeżdżalnie itp.)

b)       oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w koncepcji administratora tj zmiana konfiguracji zestawów zabawowych w taki sposób aby zjeżdżalnie ukierunkowane były na stronę południową lub zaburzenie podziału stref wg wieku użytkowników

c)        oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w koncepcji tj zmiana obrysu strefy ogólnej i podłoża bezpiecznego względem projektowanego placu zabaw.

 1. VI.                 Wymagania wobec Wykonawcy:
 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu powinien, wraz z ofertą, przedłożyć:

a)       Wykaz wykonanych minimum trzech robót – placów zabaw, siłowni zewnętrznych o wartości minimum 50.000,00 zł: wraz referencjami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie robót, protokołami odbioru lub kopiami faktur,

b)       wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia:

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia, warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą kierowniczą o doświadczeniu niezbędnym do wykonania zadania — uprawnienia budowlane,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 

 1. VII.               Czas realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Termin zakończenia usługi nie może być dłuższy niż do 26.06.2018 r.- nie dopuszcza się wydłużenia terminu wykonania prac.

 

 1. VIII.             Kryterium wyboru oferty:

 

Cena – 100 %

 

 1. IX.                 Miejsce i termin składania ofert:

 

Gmina Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36,  88-324 Jeziora Wielkie, sekretariat, pokój numer 1 w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny: 11:00. Otwarcie ofert o godzinie 11:15, w pokoju numer 7.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i oznaczonych: „Oferta na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Przyjezierzu Nie otwierać do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 11:15.”

 Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2018 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 389
24 maja 2018 11:59 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 kwietnia 2018 13:39 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2018 10:57 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_projekt_zagospodarowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl