Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą we Włostowie

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA

Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą we Włostowie 

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

 

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą we Włostowie

 


1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach  publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r.  Nr 184, poz. 1436)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b)      stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

7)      oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

8)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zmianami) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami),

12)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zmianami) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) lub w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zmianami) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą we Włostowie”, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie.

4. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Data wytworzenia dokumentu: 23 maja 2011r.
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i spraw obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksander Mielcarek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2011 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 1561
30 maja 2011 15:34 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. zmiana numeracji
30 maja 2011 15:33 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu.
30 maja 2011 15:31 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl