Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012"

Protokół

z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzonego w dniu 27 stycznia 2012 r.

 

W sprawie analizy dokumentów osób ubiegających się o stanowisko trenera środowiskowego „ANIMATOR- MOJE BOISKO ORLIK 2012”.

Skład Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie Zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.

 1. Krzysztof Laskowski - przewodniczący komisji
 2. Marcin Czaplicki – członek komisji
 3. Krzysztof Zwoliński - członek komisji
 4. Gerard Ziółkowski – członek komisji
 5. Ewa Kubiak – członek komisji
 6. Aleksander Mielcarek - członek komisji
 7. Mirosław Ossowski – członek komisji

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w ustalonym terminie tj. do dnia 20 stycznia 2012 r. do godz. 15.00, oferty do konkursu złożyły następujące osoby:

 1. Justyna Czyżewska
 2. Dariusz Liberski
 3. Patryk Maciejewski

Komisja sprawdziła dokumenty złożone przez poszczególnych kandydatów pod względem kompletności zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu. Niżej wymienieni kandydaci spełniają wymogi formalne:

 1. Justyna Czyżewska
 2. Dariusz Liberski
 3. Patryk Maciejewski

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 6 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, sala USC – I piętro.

 

                                                                                                        Przewodniczący komisji konkursowej

                                                                                                                 Krzysztof Laskowski

Uprzejmie informuję , że w piątek 27.01.2012r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich odbędzie się I etap- wstępna selekcja kandydatów- postępowania konkursowego na trenerów środowiskowych „ ANIMATOR- MOJE BOISKO ORLIK 2012”.
Krzysztof Laskowski
Przewodniczący Komisji

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich  ogłasza konkurs na trenerów środowiskowych "ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012".

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEZIORACH WIELKICH  OGŁASZA KONKURS NA  TRENERÓW  ŚRODOWISKOWYCH W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROJEKTU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI  „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012”  w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego  „Moje Boisko ORLIK 2012”

(forma zatrudnienia – umowa zlecenie)

 1.   Wymagania niezbędne:

 • ukończył(a) 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nie był(a) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz. U. Nr 44 poz.233) ukończył(a) studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej.

2.    Wymagania dodatkowe:

Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie   gminy,
 • działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
 • organizacja imprez, turniejów, mistrzostw,
 • włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie działania programu pilotażowego Animator Moje Boisko Orlik 2012,
 • współpraca z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,
 • pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie szkoleń wolontariuszy,
 • zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
 • inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,
 • koordynowanie prac porządkowych,
 • doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach    szkoleniowych,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

4.    Wymagane dokumenty:

 • życiorys(CV),
 • list motywacyjny,
 • koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Jeziorach Wielkich, (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie  trwania   programu  w   postaci   szczegółowego   harmonogramu, przy uwzględnieniu 40 godzin zajęć w miesiącu), załącznik nr 2
 • kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie oraz posiadanie uprawnień trenerskich i instruktorskich,
 • kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,
 • oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV             (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie  Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć  w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Animator  Moje Boisko Orlik 2012 w Jeziorach Wielkich do dnia 20.01.2012 roku do godz. 15.00
Aplikacje, które wpłyną do PSP w Jeziorach Wielkich po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu.
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne umieszczona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie oraz na stronie PSP Jeziora Wielkie:  http://www.pspjeziorawielkie.szkolnastrona.pl/

II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji pilotażowego programu – Animator Sportu – Moje Boisko Orlik 2012.


O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie.


Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publiczne Gminy Jeziora Wielkie oraz na stronie PSP w Jeziorach Wielkich: http://www.pspjeziorawielkie.szkolnastrona.pl/

Data wytworzenia dokumentu: 5 stycznia 2012 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i spraw obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dyrektor PSP w Jeziorach Wielkich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2012 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 2297
27 stycznia 2012 12:18 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu.
24 stycznia 2012 11:42 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu.
13 stycznia 2012 13:12 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_2_2012_komisja_orlik.doc] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl