Rok 2012

Informacja o obwieszczeniu

 

Jeziora Wielkie, 2012.01.20.

RGK 6730.01.P.2012.

Decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt.1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52, art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717/, oraz późn. zm./ oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Mogilno z dnia 24 listopada 2011 r.

u s t a l a m 

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV, zabudowie złączy kablowo – pomiarowych wolnostojących na terenie działek nr 604, 430/1, 455/5, 456/3, 457, 458/3, 495, 500/4, 500/5, 500/2, 605, 500/8, 602, 502/2, 503/4, 503/3, 504, 603, 505, 506/2, 506/3, 496, 305, 511, 522/2, 522/3, 524/1, 521/1, 519/3, 519/2, 513/5, 469/1, we wsi Jeziora Wielkie, gmina Jeziora Wielkie

 1. Wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - linia zabudowy – nie przekraczalna linia zabudowy, nie dotyczy – budowa linii energetycznej,

  - wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie dotyczy,

  - szerokość elewacji frontowej budynku – nie dotyczy,

  - wysokość górnej krawędzi elewacji, kalenicy - nie dotyczy,

  - geometria dachu - nie dotyczy.

 1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych oraz uzgodnień:

  a) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  - budowę linii energetycznej uzgodnić z gestorami urządzeń na trasie projektowanej budowy i uzyskać wymagane prawem uzgodnienia,

  - plan zagospodarowania w zakresie urządzeń melioracyjnych uzgodnić ze Spółką Wodną w Jeziorach Wielkich,

  b/ ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej:

  - działki na których projektuje się budowę linii elektroenergetycznych położone są na terenie objętym obszarem „Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007” Nawiązując do art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko i znajdują się poza strefą archeologiczną i strefą konserwatorską.

  c/ obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

  - infrastruktura techniczna na warunkach gestorów urządzeń

  - dojazd do projektowanej inwestycji z dróg gminnych w Jeziorach Wielkich,

  d/ wymagania dotyczące interesów osób trzecich:

  - zachować warunki uzgodnień,

  - ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych , zarażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwaniem się mas ziemnych – nie dotyczy

   

 2. Linie rozgraniczające teren inwestycji – oznaczone na załączniku graficznym nr 1

Przy realizacji inwestycji należy zachować warunki określone w załączniku graficznym nr 1 do decyzji o warunkach zabudowy i analizie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu składającej się z części opisowej i graficznej.

Niniejsza decyzja wygasa jeżeli:

 1. Inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę

 2. Zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierający ustalenia inne niż ustalenia niniejszej decyzji, z wyjątkiem przypadku gdy zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o warunkach zabudowy terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

U Z A S A D N I E N I E 

Dla terenu na którym zlokalizowana ma być projektowana inwestycja, gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja dotyczy terenu usytuowanego poza strefą ochrony archeologicznej i konserwatorskiej, w związku z tym nie wymaga decyzji i uzgodnień wynikających z art. 53 ust. 4 ww. Ustawy.

Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotował mgr inż. arch. Tadeusz Jarek, członek Północnej Okręgowej Izby Urbanistów – Nr G-128/2002.

Lokalizacja projektowanej inwestycji spełnia warunki wynikające z art. 61 ust.1 w powołanej w podstawie prawnej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inwestycja ta nie jest zaliczana do przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Z 2010r. Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009r. Nr 151, poz. 1220) Teren ten objęty obszarem „Natura 2000 Jezioro Gopło PLH40007”. Budowa linii energetycznych napowietrznych i kablowych nie będzie miała negatywnego wpływu i oddziaływania na środowisko. Teren ten nie jest zadrzewiony, nie ma potrzeby wykonywania wycinki drzew.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Bydgoszczy, za moim pośrednictwem terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy wystąpić z wnioskiem do Starosty Mogileńskiego oraz złożyć dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)

Załączniki:

 1. Graficzny nr 1

 2. Opisowy nr 2 

Otrzymują:

 1. Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Mogilno, ul. Obrońców Mogilna 5, 88-300 Mogilno.

 2. Strony postępowania.

 3. a/a

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2012 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 859
30 stycznia 2012 10:54 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany