Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Gospodarowanie nieruchomościami zobacz archiwum »

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Nr karty: 62


WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 

Załączniki:

  • wypisy z rejestru gruntów nieruchomości rozgraniczanej i nieruchomości sąsiednich (dokument zamawia się w  Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Mogilnie przy ul. Narutowicza 1 ),
  • odpisy ksiąg wieczystych lub badania ksiąg wieczystych nieruchomości rozgraniczanej i nieruchomości sąsiednich (dokument zamawia się w  X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Mogilnie przy ul. Sądowej 21  lub badania sporządzone przez uprawnionego geodetę),
  • mapa ewidencyjna (dokument zamawia się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mogilnie ul. Narutowicza 1,
  • kopie uprawnień geodety,

Po wydaniu przez Urząd postanowienia o wszczęciu postępowania i upoważnienia dla geodety, geodeta przedkłada następujące dokumenty z wnioskiem o wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości (dokumenty te winny być przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Mogilnie):

  • protokół graniczny lub akt ugody,
  • dokumenty, na podstawie których stwierdzono przebieg granic,
  • kserokopia szkicu polowego wezwań granicznych.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Rolnictwa , Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej   pok. nr 9, tel. 52 3187 221 wew. 28

 

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

OPŁATY

Decyzja o rozgraniczeniu podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł – zgodnie
z załącznikiem do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (j.t. z 2015, poz. 783 z późn. zm.) określającym wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Strona z ustalenia granic może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi. 

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j. t. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

 

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Należy upewnić się, że wniosek został przyjęty. 

W przypadku składania odpisów , wypisów lub kserokopii dokumentów powinny one w całości zostać poświadczone za ich zgodność z oryginałem przez pracownika merytorycznego tutejszego Urzędu.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30-09-2015


 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 781
06 listopada 2015 13:35 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [karta_uslug_nr_62_wniosek.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2015 13:35 Marcin Szczutkowski - Usunięcie załącznika [w_n_i_o_s_e_k_o_rozgraniczenie_nieruchomosci.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2015 13:35 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl