Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo zobacz archiwum »

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Nr karty: 56

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:
  • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać (o promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszym jednak niż 50 metrów), w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;
  • charakterystykę inwestycji, obejmującą:
   • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
   • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie

Numer pokoju 9 ( parter)

Informacje dot. uzyskania  informacji można uzyskać pod numerem Tel. 52 31 87 220 wew. 40

 

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

OPŁATY

Wniosek podlega opłacie skarbowej :w wysokości 107 zł

Opłatę należy uiszczać na konto Urzędu Gminy  Jeziora Wielkie Nr  67 8159 0003 2002 0013 0488 0002 

lub w kasie Urzędu.

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w   Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy  Jeziora Wielkie

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) ze zmianami.

 

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) ze zmianami, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 • lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

28-03-2013

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 1034
03 stycznia 2018 11:31 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [wniosek_o_warunki_zabudowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2018 11:30 Aleksander Mielcarek - Usunięcie załącznika [wniosek_o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2016 14:17 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [wniosek_o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl