Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo zobacz archiwum »

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Nr karty: 58

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r.), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • oryginał zmienianej decyzji o warunkach zabudowy
  • zgoda (zgody) stron postępowania na zmianę decyzji.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Jeziora Wielkie

Numer pokoju 9

Informacje dot. uzyskania orzeczenia można uzyskać pod numerem Tel.  52/3187220  wew  40

 

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawę załatwia się zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14-06-1960 r.- Kodeksu Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r.).

 

OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Bydgoszczy,  ul.  Jagiellońska 3,  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy  Jeziora Wielkie

 

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 155 ustawy z dnia 14-06-1960 r.- Kodeksu Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r.).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

28.02.2013.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 686
20 czerwca 2013 14:39 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
20 czerwca 2013 12:33 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
24 kwietnia 2013 12:45 Patrycja Jamroży - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl