Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Gospodarka komunalna zobacz archiwum »

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nr karty: 66


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów;
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych wraz z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;
 • w przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.);
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną; w przypadku stacji zlewnych położonych poza obszarem gminy Jeziora Wielkie dokument ten powinien dotyczyć nieczystości ciekłych odbieranych z terenu gminy Jeziora Wielkie;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie

Numer pokoju 7

Informacje dot. uzyskania orzeczenia można uzyskać pod numerem Tel. 52 3187220 wew. 57

 

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. 
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

OPŁATY

Opłata skarbowa:

 • od udzielenia zezwolenia - 107 zł, 
 • od zmiany zezwolenia - 53,50 zł.
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku. 

Opłatę należy uiszczać na konto Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, nr 67 8159 0003 2002 0013 0488 0002

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

W przypadku składania wniosku osobiście opłatę można uiścić: w kasie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.);
 • Uchwała nr XX/105/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie.
 • Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Wójt Gminy Jeziora Wielkie jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w przypadku świadczenia usług na terenie Gminy Jeziora Wielkie.

Zezwolenie wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 10 lat.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

27.09.2018

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 682
27 września 2018 11:26 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 11:26 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 11:26 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [wniosek_o_udzielenie_zezwolenia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl