Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestracja stanu cywilnego zobacz archiwum »

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Nr karty: 29


WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o wymeldowanie zgodnie z załącznikiem
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno – prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich, pokój nr 10, tel.0523187220 wew. 21

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art.35§ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymeldowanie osoby, która nie przebywa w miejscu stałego zameldowania następuje  na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta Gminy.

Właściciel składa wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania w trybie administracyjnym osoby, która nie przebywa w miejscu stałego zameldowania w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty.

 

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.

Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie  lub rachunek bankowy: BS Strzelno O/Jeziora Wielkie  67 8159 0003 2002 0013 0488 0002

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od  wydanej decyzji stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  za pośrednictwem Wójta Gminy Jeziora Wielkie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r, o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 338).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r., w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wkonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30-09-2015

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 559
05 listopada 2015 10:56 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [karta_uslug_nr_29_wniosek.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 10:56 Marcin Szczutkowski - Usunięcie załącznika [wniosek_o_wymeldowanie_w_drodze_decyzji_administracji.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 10:55 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl