Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Ponowne wyłożenie do zmiany studium

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

                                                                       zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 07.03.2014 r.  do 07.04.2014r.

  w siedzibie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie – pokój nr  9  w godz. od  730 do 1530

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie rozwiązaniami odbędzie się dnia 21.03.2014 r. (piątek) o godzinie 1630  w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  w Jeziorach Wielkich.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30.04.2014r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), projekt zmiany studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku […], uwagi do postępowania  w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
na adres: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, e-mail:  z.kubata@jeziorawielkie.pl  Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi. Termin składania uwag upływa dnia 30.04.2014 r.

 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Jeziora Wielkie

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2014 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 683
27 lutego 2014 08:57 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl