Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Jeziora Wielkie, 2015.05.16.

RGK 6730.01.P.2015.

 

 

 

Decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt.1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52, art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Z 2013 r. poz. 267 717/, oraz późn. zm./ oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich działającego z upoważnienia Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 marca 2015 r.

 

u s t a l a m

 

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch lamp ulicznych w pasie drogowym ( działka nr 41) na drodze we wsi Wójcin, gmina Jeziora Wielkie

 

 1. Wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - usytuowanie dwóch lamp ulicznych w pasie drogowym przy budynku nr 184 i na wysokości działki nr 70/5 – lampy na poboczu pasa drogowego, poza jezdnią usytuowane w sposób nie kolidujący z ruchem kołowym i pieszym

  - linia zabudowy – nie przekraczalna linia zabudowy – nie dotyczy,

  - wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie dotyczy,

  - szerokość elewacji frontowej budynku – nie dotyczy,

  - wysokość lamp – do 9,0 m,

  - geometria dachu - nie dotyczy,

 1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych oraz uzgodnień:

  a) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  - należy uzyskać prawem wymagane uzgodnienia,

  b/ ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – działki na których projektuje się budowę dwóch lamp ulicznych leżą poza strefą archeologiczną i strefą konserwatorską.

  c/ obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

  - infrastruktura techniczna na warunkach gestorów.

  - dojazd do projektowanej inwestycji – z drogi w Wójcinie.

  d/ wymagania dotyczące interesów osób trzecich:

  - zachować warunki uzgodnień,

  - ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych , zarażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwaniem się mas ziemnych – nie dotyczy

 2. Linie rozgraniczające teren inwestycji – oznaczone na załączniku graficznym nr 1

Przy realizacji inwestycji należy zachować warunki określone w załączniku graficznym nr 1 do decyzji o warunkach zabudowy i analizie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu składającej się z części opisowej i graficznej.

 

 

 

 

Niniejsza decyzja wygasa jeżeli:

 1. Inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę

 2. Zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierający ustalenia inne niż ustalenia niniejszej decyzji, z wyjątkiem przypadku gdy zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o warunkach zabudowy terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Dla terenu na którym zlokalizowana ma być projektowana inwestycja , gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja dotyczy terenu usytuowanego poza strefami ochrony archeologicznej i konserwatorskiej w związku z tym nie wymaga decyzji i uzgodnień wynikających z art. 53 ust. 4 ww. Ustawy. Projekt decyzji o warunkach zabudowy przygotował mgr inż. arch. Tadeusz Jarek, członek Północnej Okręgowej Izby Urbanistów – Nr G-128/2002.

Lokalizacja projektowanej inwestycji spełnia warunki wynikające z art. 61 ust. 1 w powołanej w podstawie prawnej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inwestycja ta nie jest zaliczana do przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Z 2010r. Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody( Dz. U. Nr 151, poz. 1220) nie ma także negatywnego oddziaływania na środowisko.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Bydgoszczy, za moim pośrednictwem terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku wniesienia odwołania należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 5,00 + 0,50

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy wystąpić z wnioskiem do Starosty Mogileńskiego oraz złożyć dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2015 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 471
09 czerwca 2015 15:30 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2015 15:29 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl