Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Obwieszczenie III


 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jeziora Wielkie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Jeziorach Wielkich uchwały  Nr IX/46/2015 z dnia 29 czerwca 2015r o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jeziora Wielkie dla części obrębów geodezyjnych: Lenartowo, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, Kożuszkowo-Pomiany, Kuśnierz, Proszyska, Żółwiny i Wycinki oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie w terminie do  dnia 4 sierpnia  2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, w związku z  postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, pok. Nr  9 oraz składać wnioski do ww. postępowania. Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36,
88-324 Jeziora Wielkie, e-mail: gmina@ug.jeziorawielkie.pl

 

 

Niniejsze obwieszczenie wywieszono

w  BIP Urzędu Gminy Jeziora Wielkie

W dniu 9.07.2015.

Zdjęto dnia ……………

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2015 08:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 482
09 lipca 2015 08:12 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl