Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

                                                                       zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie w obrębach Lenartowo, Berlinek, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, Kożuszkowo-Pomiany, Kuśnierz, Nowa Wieś, Proszyska, Żółwiny i Wycinki oraz Budy, Radunek

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 01.12.2015.r.  do 31.12.2015 r.

  w siedzibie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie – pokój nr 9 w godz. od  8.30 do 15.30.

 

Dyskusja publiczna nad projektem zmiany studium odbędzie się  dnia 7.12. 2015r. o godzinie 16.00w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2016r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), projekt studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku […], uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, e-mail: gmina@ug.jeziorawielkie.pl Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi. Termin składania uwag upływa dnia 25.01.2016r

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

                                                                                              Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2015 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 542
04 grudnia 2015 13:39 Aleksander Mielcarek - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2015 13:39 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [rysunek_ujednolicony_studium_linia_jeziora_wielkie_091015compressed.p df] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2015 13:37 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [pos_zmiana_studium_jeziora_wielkie_linia_091015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl