Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk A14

PROTOKÓŁ

 

z przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk A14 spisany w dniu 20 września 2016 r.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk A14 rok produkcji: 1987, nr rejestracyjny: CMG 93NJ.
 2. Ilość złożonych ofert: 1 szt.
 3. Do dnia 20 września 2016 r. do godziny 11:00 oferty złożyli:
  A. Miłosz Jaroszewski, ul. Michelsona 10, 88-320 Strzelno
 4. Komisja po otwarciu wyżej wymienionych ofert dokonała sprawdzenia ich ważności:

a)      oferty ważne 1 szt.

b)      oferty odrzucone 0 szt.

c)      powód odrzucenia oferty nie dotyczy

5. Ceny złożonych ofert: A - 1.850,00 zł netto

6. Wybór najkorzystniejszej oferty: wybrano ofertę złożoną przez Pana Miłosza Jaroszewskiego, ul. Michelsona 10, 88-320 Strzelno, oferowana kwota nabycia: 1.850,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych), która jest najwyższa i stanowi podstawę do zawarcia umowy.

Na tym protokół zakończono.

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Zbysław Woźniakowski

 

 Jeziora Wielkie, dnia 5.09.2016 r.

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

„samochodu pożarniczego marki Żuk A14”

 

 1. Samochód pożarniczy
 2. Marka pojazdu – ŻUK A14
 3. Rok produkcji – 1987
 4. Data pierwszej rejestracji – 22.12.1987 R.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2016 r. o godz. 11:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich w pokoju numer 9.
 6. Wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 20 września 2016 r.. na konto Urzędu Gminy Jeziora Wielkie prowadzone w Banku Spółdzielczym w Strzelnie, numer konta:. 83 8159 0003 2002 0013 0488 0005.
 7. Dowód wpłaty należy okazać w dniu przetargu.
 8. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 2 września 2016 r. i regulaminem stanowiącym załącznik do w/w zarządzenia, który jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Jeziora Wielkie: http://bip.jeziorawielkie.pl
 9. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, Pan Mirosław Ossowski lub Pani Maria Żuchowska,  tel. 52 3187220.
 10. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie do dnia 20 września 2016 r. do godz. 11:00 z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego FS-Lublin Żuk A14”- NIE OTWIERAĆ!
 11. Samochód kupi osoba fizyczna lub prawna która zaoferuje najwyższą cenę.
 12. Cena wywoławcza wynosi 1.700,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych netto)
 13. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy.
 14. W uzasadnionych wypadkach Wójt Gminy Jeziora Wielkie może przetarg odwołać.
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2016 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 564
21 września 2016 11:13 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2016 11:02 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2016 10:58 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl