Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestracja stanu cywilnego zobacz archiwum »

Uznanie ojcostwa

 

Nr karty: 21


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia, dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi).

 

Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe można jednak wydłużyć załatwienie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosku, co umożliwi zdecydowanie szybszą realizację.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego Jeziora Wielkie, pokój nr 10, tel. 0523187220 wew.21

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jeziorach Wielkich przyjęcie oświadczeń następuje  niezwłocznie. Jeżeli dziecko urodziło się poza gminą Jeziora Wielkie, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po złożeniu oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa , urząd wydaje odpis protokołu.

 

OPŁATY

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.)

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.
 • Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem dziecka. a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
 • Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.
 • Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powziął wątpliwości co do pochodzenia dziecka.
 • Uznanie ojcostwa nie możne nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.
 • Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletniości, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletniość.
 • Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
 • Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznanie ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
 • Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.
 • W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30-09-2015

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 519
05 listopada 2015 10:13 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [karta_uslug_nr_21_wniosek.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 10:13 Marcin Szczutkowski - Usunięcie załącznika [wniosek_o_przyjecie_oswiadczenia__o_uznaniu_ojcostwa.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 10:12 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl