Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestracja stanu cywilnego zobacz archiwum »

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Nr karty: 23


WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek,
  • dowód osobisty lub paszport
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem

 

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Jeziorach Wielkich, pokój nr 10, tel. 052 3187220 wew. 21

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osoba zamierzające zawrzeć małżeństwo za granicą winna zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca stałego zameldowania lub ostatniego stałego zameldowania w kraju, z pisemnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.

 

OPŁATY

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 38 zł. 

Opłatę można uiścić na miejscu w kasie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz 1741 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 ze zmianami).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego. Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30-09-2015

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 554
05 listopada 2015 10:29 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [karta_uslug_nr_23_wniosek.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 10:29 Marcin Szczutkowski - Usunięcie załącznika [wniosek_o_zaswiadczenie_o_zdolnosci_prawnej_do_zawarcia_malzenstwa_za _granica.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 10:29 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl