Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestracja stanu cywilnego zobacz archiwum »

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Nr karty: 24


WYMAGANE DOKUMENTY

 • aktualne dowody osobiste lub paszporty wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku narodzin poza obszarem gminy Jeziora Wielkie – dotyczy panien i kawalerów,

Dodatkowo :

 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu stwierdzający rozwiązanie małżeństwa przez rozwód – w przypadku gdy odpis znajduje się w innym urzędzie stanu cywilnego
 • skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka  w przypadku gdy zgon został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego- dotyczy wdów /wdowców,
 • w przypadku cudzoziemców:
  •  paszport,
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/ nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci urodzonych z tego małżeństwa.

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Jeziorach Wielkich, pokój nr 10, tel. 0523187220 wew. 21

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W dniu złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie wydaje urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania (zameldowania) jednej z zainteresowanych stron.

Zaświadczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy.

 

OPŁATY

Zaświadczenie wolne jest od opłaty skarbowej.

Pobierana jest opłata  w wysokości- 84zł za sporządzenie aktu małżeństwa. Opłatę dokonuje się na miejscu w kasie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich

Jeżeli małżeństwo będzie zawarte w miejscu dla której właściwym jest inny urząd stanu cywilnego, wpłatę należy dokonać na konto tamtego urzędu, a dowód wpłaty złożyć kierownikowi, który wydaje zaświadczenie.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną. W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • art.54, art.55, art.56,-prawo o aktach stanu cywilnego- ustawa z dnia 29 września 1986r./tekst jednolity Dz.U. Z 2004r. Nr 161 poz. 1688 z późn.zm/, art.1, art.3, art.4” art.5, art.8, art.11, art.12.art.13,art.14,art.15 – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /Dz.U. Z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn.zm/ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

 

DODATKOWE INFORMACJE

Złożone odpisy aktów stanu cywilnego muszą zawierać informacje o uiszczonej opłacie skarbowej.

 

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

28-03-2018

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 585
20 czerwca 2013 14:04 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
20 czerwca 2013 12:44 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
25 kwietnia 2013 13:40 Patrycja Jamroży - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl