Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestracja stanu cywilnego zobacz archiwum »

Zawarcie związku małżeńskiego

Nr karty: 25

WYMAGANE DOKUMENTY

Obywatel polski:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego.

 

Cudzoziemiec:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.
 • Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie wskazanego dokumentu nie jest możliwe, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od jego przedłożenia.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Jeziorach Wielkich, pokój nr 10, tel. 0523187220 wew. 21

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego może nastąpić najwcześniej 6 miesięcy przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa (zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński). Zapewnienia mogą zostać złożone najpóźniej 1 miesiąc przed planowaną datą ślubu cywilnego. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi w okresie 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia).

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po złożeniu dokumentów ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

 

OPŁATY

 • sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego, wyznaniowego) – 84 zł
 • wydane zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – 38 zł
 • wydane zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

Wpłaty dokonać należy na konto Urzędu Gminy  w Jeziorach Wielkich  nr rachunku  Nr 67 8159 0003 2002 0013 0488 0002 lub w kasie Urzędu pokój nr 18.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy – wniosek do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 76-80 oraz art. 89 ustawy z dnia 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 t., poz. 583 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 180).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz.225).
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa składa się osobiście przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30-09-2015

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 542
05 listopada 2015 10:27 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2013 08:06 Patrycja Jamroży - Usunięcie załącznika [101210_wniosek_o_wydanie_odpisu_skroconego_zupelnego_aktu_stanu_cywil nego5.doc] z dokumentu.
20 czerwca 2013 14:04 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl