Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestracja stanu cywilnego zobacz archiwum »

Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

Nr karty: 26


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Karta urodzenia lub karta martwego urodzenia (dostarcza szpital).
 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie (do wglądu).

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Jeziorach Wielkich, pokój nr 10, tel. 052 3187220 wew.21

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydaje się 1 odpis skrócony aktu urodzenia.

 

OPŁATY

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 52-61 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz 194).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2015 r., poz 171).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.).

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.
 • Zgłoszenia dokonują matka lub ojciec dziecka.
 • Rodzice niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat mogą dokonać zgłoszenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przeciwnym wypadku zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki.
 • Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 • Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia ww. terminach kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt urodzenia dziecka z urzędu, wybierając dziecku imię.
 • Do złożenia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przed urodzeniem dziecka, poza dowodami osobistymi rodziców wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30-09-2015


 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 580
05 listopada 2015 11:05 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 11:04 Marcin Szczutkowski - Usunięcie załącznika [wniosek_do_zgloszenia_urodzenia_dziecka__09052013.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2013 14:05 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl