Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Świadczenia dla osób spełniających powszechny obowiązek obrony RP zobacz archiwum »

Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód

Nr karty: 7

WYMAGANE DOKUMENTY

1)       Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód.

2)       Załączniki:

 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej),
 • zaświadczenie określające kwotę utraconego wynagrodzenia lub dochodu wydane przez:
  • pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku do służby,
  • naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
 • oświadczenie o wysokości procentowej zryczałtowanego podatku od przychodu z działalności gospodarczej (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą),
 • oświadczenie o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej (dot. osób utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich, pok. nr 10, tel. 52 31 87 220, wewn. 21.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z terminami określonymi w KPA.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wypłata należności.

OPŁATY

Brak opłat.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 t.j.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 13 poz. 155).

DODATKOWE INFORMACJE

1)       Zaświadczenie o zarobkach powinno zabierać:

 • informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone,
 • kwotę wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza rezerwy ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru pracy poprzedzającego okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 90 lub kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza rezerwy z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 360.

2)       W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu nie wchodzą obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i zobowiązań podatkowych.

3)       W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienie i złożenia w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, pokój nr 10.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2015.09.30

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 672
03 listopada 2015 13:10 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [karta_uslug_nr_7_wniosek.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2015 13:09 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2015 13:09 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl